Ogólne warunki korzystania z usług zwane Umową Serwisową

 1. Na naprawiony sprzęt udzielona zostaje 24 miesięczna gwarancja w przypadku wymian napędów optycznych, dysków i pamięci operacyjnej, 12 miesięczna gwarancja w przypadku wymian matryc w laptopach, monitorach oraz wymian akumulatorów w zasilaczach awaryjnych UPS, 6 miesięczna gwarancja w przypadku napraw laptopów (z wyłączeniem lutowania komponentów BGA tu obowiązuje 3 miesięczny okres gwarancji), zestawów komputerowych oraz monitorów, 1 miesięczna gwarancja w przypadku napraw konsoli do gier X- BOX oraz 3 miesięczna dla pozostałego naprawianego w Nano Serwis sprzętu.
 2. Wyłączenie 6 miesięcznej gwarancji i pozostawienie jej na poziomie 3 miesięcy dotyczy wymian komponentów BGA oraz laptopów po zalaniu cieczą.
 3. Okres gwarancji liczony jest od ustalonego terminu odbioru sprzętu.
 4. Diagnoza, od 1 lipca 2017 roku zostały wprowadzone w dziale elektroniki komputerowej naszej firmie płatne diagnozy. Płatna diagnoza oznacza, że w przypadku rezygnacji z naprawy lub braku możliwości naprawy klient poniesie koszt zgodny z poniższym wykazem. Jeśli jednak naprawa zakończy się sukcesem koszt ten zostanie wliczony w cenę naprawya) dla laptopów, komputerów stacjonarnych, telewizorów, odkurzaczy samojezdnych koszt diagnozy wynosi 80 zł, b) dla monitorów, tabletów, płyt głównych PC, zasilaczy UPS do mocy 1500 kV koszt diagnozy wynosi 50 zł, c) dla zasilaczy o mocy od 1600 kV do 5000 kV, koszt diagnozy wynosi 100 zł, w przypadku innych urządzeń ceny ustalane są indywidualnie w dniu przyjęcia sprzętu do naprawy.
 5. Oddanie sprzętu do naprawy jest równoznaczne ze zgodą na naprawę do maksymalnych barierowych cen netto które dla poszczególnych urządzeń kształtują się następująco
 • Naprawy laptopów/notebooków, netbooków do kwoty 400 zł,
 • Naprawa tabletów oraz książek elektronicznych do kwoty 400 zł,
 • Naprawa projektorów multimedialnych do kwoty 400 zł,
 • Naprawy konsoli Play Station oraz X-Box do kwoty 250 zł,
 • Naprawy zestawów komputerowych do kwoty 200 zł,
 • Naprawy kart graficznych do kwoty 150 zł,
 • Naprawy płyt głównych do kwoty 100 zł,
 • Naprawy monitorów CRT do 19 cali do kwoty 150 zł, powyżej 19 cali do kwoty 200 zł,
 • Naprawy monitorów LCD do 19 cali do kwoty 200 zł, powyżej 19 cali do kwoty 250 zł,
 • Naprawy monitorów dla przemysłu do kwoty 500 zł,
 • Naprawy telewizorów LCD do 19 cali do 300 zł, telewizory LCD powyżej 19 cali oraz wszystkie telewizory Plazmowe do 500 zł,
 • Naprawy zasilaczy atx, at do kwoty 50 zł,
 • Naprawy zasilaczy do laptopów, monitorów oraz kas fiskalnych do kwoty 70 zł,
 • Naprawy zasilaczy serwerowych do kwoty 500 zł,
 • Naprawy zasilaczy dla medycyny oraz przemysłu do kwoty 1000 zł,
 • Naprawy innych niesklasyfikowane zasilaczy oraz przetwornic do kwoty 200 zł.

 

W przypadku przekroczenia maksymalnej barierowej ceny naprawy klient zostaje poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku braku zgody na dalszą naprawę sprzęt zostaje wydany klientowi zgodnie z kosztami diagnozy podanymi w punkcie 5 regulaminu. Na życzenie klienta wystawiamy również w takim przypadku bezpłatną informacje serwisową dotyczącą przeprowadzonej diagnozy. Jedynie klienci którzy oddali sprzęt do naprawy za pośrednictwem naszego kuriera zobowiązani są do pokrycia kosztów transportu. Co oznacza, że są to koszty 14,5 zł netto (+ 5 zł. za dodatkowe ubezpieczenie o ile zostało ono wybrane) za przesyłkę do 31,5 kg w jedną stronę na terenie Polski oraz kosztów zgodnych z aktualnym cennikiem zamieszczonym w zakładce euro serwis dla klientów z poza granic Polski.

 1. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu z przyczyn niezależnych od serwisu: (brak części zamiennych, uszkodzenie płyty głównej spowodowane delaminacją, wyskerami itp.) klient może pozostawić sprzęt bezpłatnie w celu utylizacji. Klient zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów diagnostyki oraz transportu zgodnych z cennikiem w dniu wysłania sprzętu (dotyczy klientów korzystających z transportu Nano Serwis).
 2. Firma Nano Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego / Zleceniodawcy za wszelkie pośrednie lub wynikowe szkody, takie jak strata finansowa lub utracony zysk, a także, szkody spowodowane czasową niemożnością wykorzystania urządzeń, czasową utratą możliwości zawierania lub wykonywania umów, utratą potencjalnych możliwości gospodarczych, utratę „goodwill”, koszty przestojów, utratę produkcji lub ograniczenie możliwości produkcyjnych, jak również, za jakiekolwiek pozostałe szkody niezwiązane wprost ze zdarzeniem powodującym szkodę. Firma Nano Serwis nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której Produkty mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Produkty mają być połączone.
 3. Oddający sprzęt oświadcza, że w przypadku odmowy przyjęcia sprzętu po dokonaniu naprawy (dotyczy klientów którzy wybiorą formę płatności za pobraniem) oraz w przypadku braku wpłaty na konto za wykonaną usługę serwisową w terminie 6 miesięcy (od dnia otrzymania wyceny drogą elektroniczną, dotyczy klientów wybierających formę płatności na konto) jest jego oświadczeniem woli o przeniesieniu prawa własności sprzętu na rzecz serwisu.
 4. Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Nano SERWIS, jednocześnie wyrażam zgodę, w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących aktualnych promocji oraz informacji dotyczących sprzętu zgłoszonego / oddanego do naprawy w Nano Serwis.
 5. W przypadku braku możliwości naprawy serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu sprzętu uszkodzonego o nieco odmienionych objawach usterki. Wynika to między innymi z faktu, iż większość układów na płytach głównych montowana jest w technologiach SMD, BGA, uBGA, CSP, FLIP CHIP. Wielokrotnie przyczyną pojawienia się usterki są tak zwane zimne luty (mikropęknięcia połączeń lutowanych, lecz dopiero po ich usunięciu może się okazać że na skutek ich powstania doszło do uszkodzenia danego układu, który jest niedostępny na rynku. Kolejnym powodem może być uszkodzenie samego laminatu płyty głównej na skutek delaminacji powłoki uniemożliwiającej poprawne zalutowanie układu BGA . I w takich właśnie przypadkach z przyczyn niezależnych od serwisu klient może otrzymać nienaprawiony sprzęt o odmienionych objawach usterki.
 6. Naprawy Gwarancyjne. Dokładne informacje o okresie udzielanych zawarte zostały w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Sprzęt oddany przez klienta w ramach gwarancji udzielanych przez Nano Serwis zostaje naprawiany w możliwie najkrótszym czasie maksymalnie do 14 dni roboczych. Jeśli naprawiana wcześniej usterka jest jednak niemożliwa do usunięcia w okresie trwania gwarancji firma Nano Serwis dokonuje zwrotu kosztów naprawy. W przypadku wystawionej faktury Vat zwrot nastąpi na podstawie podpisanej przez klienta faktury korygującej Vat w możliwie najkrótszym czasie maksymalnie do 31 dni roboczych. W przypadku klientów którzy korektę wysyłają za pośrednictwem poczty lub firmą kurierska czas liczony jest od dnia dostarczenia korekty do siedziby Nano Serwis.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub programów zawartych na twardych dyskach sprzętu oddanego do naprawy. W związku z tym prosimy przed wysłaniem sprzętu do naprawy o sporządzenie kopii zapasowej danych zawartych na twardych dyskach. Jednocześnie informujemy, że w procesie naprawy nie formatujemy twardych dysków oraz nie usuwamy z nich żadnych danych lub programów.
 8. Oddający sprzęt do naprawy oświadcza, że dane oraz programy zainstalowane oraz przechowywane na twardym dysku oraz innych przesłanych nośnikach są moją własnością.
 9. Podawany 7 dniowy czas naprawy jest terminem orientacyjnym i w przypadku konieczności sprowadzenia części lub komplikacji podczas naprawy termin może ulec zmianie.
 10. Świadomi jesteśmy faktu, że zwracane podzespoły elektroniczne wymienione podczas procesu naprawy nasi klienci odprowadzali do pojemników na odpady komunalne. Zgodnie z dyrektywą WEEE, dotyczącą sposobu postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, nie wydajemy uszkodzonych części i podzespołów. Większość części elektronicznych zawiera szkodliwe i niebezpieczne substancje, między innymi: ołów, kadm, rtęć, chrom, polibromowane bifenyle, polibromowne etery difenylowe. W związku z powyższym tylko na specjalne życzenie klienta oraz po wypełnieniu i dołączeniu do wysyłanego do naprawy sprzętu oświadczenia, znajdującego się w zakładce Serwis Ogólnopolski oraz EuroSerwis, zostaną wydane uszkodzone części i podzespoły. W każdym innym przypadku zużyte komponenty zostaną przekazane przez naszą firmę specjalistycznym zakładom zajmującym się recyklingiem. Prosimy, aby chęć zwrotu części zamiennych zgłaszać w dniu przyjęcia sprzętu do naprawy. W innym przypadku zostanie on poddany procesowi segregacji, co uniemożliwi jego zwrot.
 11. Każdy klient chcący skorzystać z usług firmy Nano Serwis zobowiązany jest o dokładne zapoznanie się z warunkami umowy serwisowej oraz jej zaakceptowanie. Oddający sprzęt do naprawy dobrowolnie akceptuje powyższe warunki umowy serwisowej. Jest to jednocześnie umowa, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wybranie opcji chcę oddać sprzęt do naprawy za pośrednictwem firmy kurierskiej jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków umowy serwisowej. W przypadku braku zgody prosimy wybrać opcję chcę opuścić stronę lub nie podpisywać umowy serwisowej. Klienci wysyłający sprzęt do naprawy własnym transportem zobowiązani są o dostarczenie wydrukowanych oraz podpisanych warunków powyższej umowy serwisowej.
 12. W przypadku wypożyczenia laptopa zastępczego na czas naprawy zostaje wydany klientowi sprzęt z zainstalowanym oryginalnym systemem operacyjnym. Wypożyczający sprzęt oświadcza ,że na powierzonym sprzęcie nie będzie instalował nielegalnego oprogramowania jak również nie będzie wykorzystywał sprzętu do celów niezgodnych z obowiązującymi przepisami. Instalowanie nielegalnego oprogramowania jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 13. Firma Nano Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa informuje, iż wyłączne prawa autorskie do serwisu dostępnego pod adresami internetowymi: https://www.nano-serwis.pl , autora serwisu, którym jest Nano Serwis Wszystkie grafiki, zdjęcia, programy, teksty zawarte na stronach są własnością firmy Nano Serwis lub są wykorzystywane na podstawie zawartych stosownych umów i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. Z 1994r. Nr 24 Poz.83 ze zmianami). Informacje techniczne zawarte na naszych stronach internetowych zostały wykorzystane z książki Lutowanie Bezołowiowe autorek Pani Haliny Hackiewicz oraz Krystyny Bukat, zgodnie z umowa zawartą z wydawnictwem BTC upoważniająca nas do tego typu działań i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Powielanie, kopiowanie, duplikowanie, reprodukowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub używanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego przez właściciela Firmę Nano Serwis jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Znaki firmowe i towarowe firm znajdujące się w reklamach umieszczanych na stronach internetowych niniejszego serwisu mają jedynie charakter informacyjny i są własnością danych firm i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy.
 14. Znak towarowy Nano Serwis został zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP i podlega ochronie prawnej na mocy ustawy
 15. Informujemy, iż korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników w celu poprawy jakości i funkcjonalności naszej strony. Korzystanie z naszego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację stosowania plików cookies.
 16. Informacja o Państwa danych Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami związanymi z wejściem rozporządzenia określanego jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”)
 17. Korzystanie z usług naszej firmy oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola „zgadzam się”. (dotyczy zgłoszeń poprzez formularz Internetowy) Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę (wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail podany na naszych stronach internetowych). 
 18. Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). 

Zasady przetwarzania danych

O jakich danych mówimy

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności naszego serwisu w tym zapisywanych w plikach cookies. 

Kto będzie administratorem Twoich danych

Administratorami Twoich danych będzie nasza Firma to znaczy wszystkie podmioty z grupy kapitałowej oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, których aktualna lista dostępna na naszej stronie internetowej, oraz nasi Zaufani partnerzy. 

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby: 

dopasować treści stron i tematykę materiałów do Państwa zainteresowań,
zapewnić Państwu większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia,
pokazywać Ci reklamy dopasowane do Państwa potrzeb i zainteresowań,
dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi. Natomiast dane zapisane w naszych systemach służyć nam będą jedynie do celów księgowych. 

Komu możemy przekazać Państwa dane

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Jakie macie Państwo prawa w stosunku do swoich danych

Macie Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw. 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których Państwo korzystacie). Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do Twoich zainteresowań, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary i ich udoskonalanie, jak również marketing własny naszej firmy jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych naszych klientów, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrażacie Państwo oddając sprzęt do naprawy w naszej firmie lub zaznaczając przycisk „zgadzam się”, znajdujący się w serwisie wysyłkowym. 

W związku z powyższym, korzystanie z usług naszej firmy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz celach analitycznych, Państwa danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności naszej Firmy, w tym zapisywanych w plikach cookies przez Naszą Firmę i Zaufanych Partnerów również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku). 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możecie Państwo je wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

Wszystkie spory prawne których nie będzie można rozwiązać w sposób polubowny będa prowadzone przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w którym to na podstawie zawartej umowy Nano Serwis jest chronione Polisą Ochrony Prawnej Firmy.

Naprawa laptopów we Wrocławiu

Zapraszamy do kontaktu